Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Firmę Profimarkt Janusz Prokopowicz, właściciela sklepu bestuniform.pl, z siedzibą w Słubicach.

 
I. OBJAŚNIENIA

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - nazywany dalej Administratorem, oznacza firmę Profimarkt Janusz Prokopowicz, z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. Wojska Polskiego 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słubicach, pod numerem KRS 0000414701, NIP: 8561756691, Regon: 300405503, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku sklepu bestuniform.pl będą to:
- imię i nazwisko
- nazwa firmy
- adres
- numer telefonu
- adres e-mail
- płeć
- wiek
 

COOKIES - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

COOKIES ADMINISTRATORA - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

COOKIES ZEWNĘTRZNE - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

SERWIS - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.bestuniform.pl

URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

UŻYTKOWNIK nazwany zamiennie Klientem -  oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 
II. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom i podmiotom nieupoważnionym danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

2. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.

4. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie bestuniform.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (w skrócie: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 
5. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:
- w celu realizacji zamówienia (m.in. identyfikacji zamawiającego, wpłaty za zamówienie, przesyłki kurierskiej)
- wystawienia i przechowywania dokumentów księgowych i dowodów sprzedaży (m.in.faktur i paragonów),
- w celach marketingowych (ale tylko i wyłącznie w wypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie tego typu informacji o charakterze marketingowym).

6. W jaki sposób i jak długo przechowujemy dane osobowe klientów:
Dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator jako firma obowiązek przechowywać dane księgowe (dokumenty sprzedaży, informacje o zamówieniach) przez okres uregulowany prawnie (w zależności o typów danych, średnio jest to 5 lat) na potrzeby księgowe dla właściwego Urzędu Skarbowego.

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby i podmioty upoważnione wcześniej przez Administratora do ich przetwarzania. tj. właściwych pracowników sklepu bestuniform.pl oraz podmiotów (firm) świadczących usługi na rzecz Administratora, tylko w zakresie niezbędnym do celów, w których dane te są przetwarzane. Pracowników firmy i inne upoważnione osoby, obowiązują procedury bezpieczeństwa i poufności.  

Strona sklepu bestuniform.pl zgodnie z obowiązującym prawem stosuje szyfrowanie danych oraz posiada certyfikat SSL, co ma zapobiec przechwyceniu danych przez osoby do tego nieuprawnione.

7. Kto jest upoważniony przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
- pracownicy sklepu bestuniform.pl,
- podmioty zewnętrzne świadczące dla Administratora danych osobowych usługi informatyczne w zakresie działania sklepu
bestuniform.pl,
- firmy kurierskie (tylko w zakresie świadczenia usługi doręczenia lub/i odbioru zamówionego towaru),
- dostawcy towarów dla sklepu bestuniform.pl (tylko jeśli zamówiony przez Użytkownika towar musi zostać wysłany bezpośrednio od producenta a nie z magazynu sklepu bestunifirm.pl i tylko w zakresie jego wysyłki).  

Każda osoba lub podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych darzony jest przez Administratora pełnym zaufaniem i przetwarza dane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, tylko w ściśle określonym celu oraz nie ma prawa przekazywać tych danych osobom i podmiotom do tego nieupoważnionym.

8. Profilowanie danych osobowych:
Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub przegląda w sklepie bestuniform.pl. Służy to zwiększeniu komfortu zakupów w sklepie dla jego klientów. Przetwarzanie tych danych najczęściej odbywa się w sposób zautomatyzowany, często bez udziału osób tylko za pomocą odpowiednich algorytmów. Dane te nie wychodzą poza witrynę internetową bestuniform.pl.  

Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie poprzez funkcjonalność Aplikacji, w tym w celu ograniczenia prezentowanych Produktów lub Promocji do konkretnego rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub do konkretnych kategorii (np. Produkty męskie/damskie).

9. Korzystanie ze strony bestuniform.pl za pośrednictwem urządzeń mobilnych:
Administrator może uzyskiwać, w tym za zgodą Klienta, dostęp do następujących obszarów urządzenia mobilnego Klienta m.in.:
- pamięć urządzenia;
- geolokalizacja.
Wersja mobilna sklepu bestuniform.pl może pytać o pozwolenie na dostęp do określonych obszarów urządzenia mobilnego.
Niektóre informacje mogą być przekazane automatycznie np.:
- aktualna lokalizacja, jeśli Użytkownik ma włączoną usługę geolokalizacji w swoim urządzeniu mobilnym,
- autowypełnienie pol adresowych- jeśli urządzenie mobilne zapamiętało takie dane uprzednio wpisane na danym urządzeniu.

W powyższych wymienionych przypadkach Administrator ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu zakupowego.

10. Prawa przysługujące Użytkownikowi w zakresie jego danych osobowych będących w posiadaniu Administratora:
- wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dostęp do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
- żądanie sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe),
- zmianę swoich danych osobowych za pośrednictwem konta klienta w sklepie bestuniform.pl
- żądanie usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),
- cofnięcie  każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.


III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

IV. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 

1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 

a.  KONFIGURACJI SERWISU

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii)   rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

 

b. UWIERZYTELNIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora

iiii) retargetingu czyli dotarcia z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili stronę bestuniform.pl lub jej funpage na Facebooku, wyświetlanym na innych stronach internetowych, które odwiedzają. Częstotliwość wyświetlania i umiejscowienie takich reklam zależy od odwiedzanej strony internetowej. Są one wyświetlane w sposób automatyczny. Dokładamy starań, aby używany algorytm proponował w takich reklamach produkty, które rzeczywiście mogłyby wzbudzić zainteresowanie Użytkownika.c. REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

iii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „dodaj do koszyka” i „dodaj do obserwowanych” oraz „dodaj do porównania”.

d.  ANALIZ I BADAŃ ORAZ AUDYTU OGLĄDALNOŚCI

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

e. ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SERWISU

 

2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.

 

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

 

c.    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.

 

d.    zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.

 

e.    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

 

f.     prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.

 

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

VI.  NEWSLETTERY

 

1.  Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie odpowiedniego linku dołączanego do wiadomości z newsletterem. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

-przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

-chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;

-nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;

-usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

 

 

 

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.24 / 5.00 17 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-01-13
ok
2020-12-20
Polecam
pixel